top of page

קבוצות הדרכה למשלבות

מקצוע השילוב הינו מקצוע רב-תחומי המצריך כלים וידע מעולמות החינוך, הטיפול, היצירה, בשילוב יכולות אישיות ובינאישיות גבוהות של המשלבות. על מנת לקדם ולייסד את מקצוע השילוב כענף מקצועי בפני עצמו המעסיק כוח אדם איכותי ומקצועי בתחום, מרכזנו  ייסד קבוצות הדרכה למשלבות. הקבוצות מתמקדות בליווי משלבות, הן מתחילות והן מנוסות, על ידי הקניית כלים מקצועיים מעולם השילוב. זאת, תוך סיוע בעיבוד תהליכי השילוב המתרחשים עם המטופלים השונים וניתוח מקרה (קשר משלבת-משולב, קשר עם ההורים, דמויות החינוך והטיפול ועוד). 

bottom of page